Какво е... МЕНИНГ АГЕНЦИЯ според ILO?

Видяна: 29212 Етикети: менинг агенция

Какво е... МЕНИНГ АГЕНЦИЯ според ILO?

Менинг агенция е компания, която действа като агенция по набиране на морски персонал или в частност на моряци.Според наредбата за условията и реда при извършване на посредническа дейности на Р.България, дефиницията за моряк е следната :

 

"Моряк" е всяко лице, което отговаря на условията за наемане на дадена длъжност на борда на кораб, с изключение на военните кораби и корабите, използвани от държавата за нетърговски цели.

 

Моряците и лицата, чиято професия е част от морската индустрия, използват менинг агенцията за намиране на работа на море и в повечето случаи за връзка с корабособственика.Всяка менинг агенция е задължена да: Предостави на морските лица ориентация за политиката и процедурата на набиране на персонал, сроковете и условията за наемане на работа и друга подобна информация.


Да се увери, че всеки моряк, нает от тях е квалифициран и притежава необходимите документи за съответната работа

Да се увери, че с всеки моряк притежава сключен трудов договор е в съответствие с приложимите законови,
подзаконови актове и колективни трудови договори.


Да се увери, че всеки моряк е  информиран за своите права и задължения съгласно  трудовия договор и
клаузите на споразумението преди или в процеса на ангажираност.

Да се увери че всеки нает моряк, получава копие от трудовия си договор, запознат е с условията в него преди и след подписването му

Да се увери че корабът и екипажа му са покрити в достатъчна степен от P & I Club или подобна застраховка,
чрез представяне на сертификат за застрахователно покритие .


Да приеме, съвместно, солидарно или по споразумения с работодателя всички вземания и задължения,
които могат да възникнат във връзка с изпълнението на трудовия договор, включително, но не само за заплати, смърт и компенсиране на хората с увреждания и тяхното репатриране

Да гарантира съотвествие с приложимото трудово, социално и морско законодателсво и приложимите разпоредби на държавата на флага и международни морски организации.


Да репатрират, неразположен моряк, когато възникне такава необходимост.

Да не изсиква морякът или кадрите наемани за работа на борда,
да заплащат за трудовия си договор и за услугата извършена от компанията.
                                                                                                                                                                    

повече информация

Пълен списък на компаниите в България, притежаващи регистрация за наемане на морски специалисти и издаден за това лиценз в агенцията по заетостта.

Добави в SvejoНай-четено